POMOC PSYCHOLOGICZNA

Moją ofertę pomocową kieruję w szczególności do dzieci i młodzieży
- z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
- doświadczających rozstania rodziców
- z zaburzeniami lękowymi
- z zaburzeniami posttraumatycznymi.

Prowadzę konsultacje psychologiczne dla rodziców przeżywających rozstanie lub rozwód, wspieram ich w wypracowaniu Planu Rodzicielskiego poprzedzonego diagnozą potrzeb emocjonalnych dziecka. Pracuję z rodzicami doświadczającymi kłopotów wychowawczych z dziećmi, zaniepokojonych osłabieniem więzi z dzieckiem, pragnących wesprzeć dziecko w pokonywaniu osobistych problemów. Pomagam zrozumieć trudności doświadczane przez rodziny zastępcze i adopcyjne w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi.

Rodzinom zgłaszającym trudności we wzajemnym porozumiewaniu się proponuję sesje terapii rodzinnej.

Na pierwszą konsultację zapraszam w miarę możliwości oboje rodziców. Proszę o zarezerwowanie na nią ok. 1,5 godziny, Następnie dwukrotnie spotykam się na godzinnej sesji diagnostycznej z dzieckiem. Wyniki wstępnej diagnozy problemów dziecka omawiam ponownie z obojgiem rodziców. W trakcie tej konsultacji ustalone zostają cel i dalszy tok postępowania, częstotliwość sesji lub konsultacji, zasady odpłatności, odwoływania ustalonych spotkań, możliwość komunikowania się telefonicznego i mailowego.

Praca z każdym dzieckiem i jego rodziną ma charakter indywidualny, staram się dostosować proponowane formy poradnictwa, konsultacji i terapii do zgłaszanych potrzeb i zdiagnozowanych problemów.