RODO

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

I. Administratorem danych osobowych jest Beata Kolska Lach, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod adresem, 61-615 Poznań ul. Popiela 14 a, wpisany do rejestru przedsiębiorców, nr NIP: 972 0233 145.
Pod adresem e-mail: możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych i uprawnień.

II. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1.Zawarcie lub wykonanie umowy o świadczenie pomocy psychologicznej lub superwizyjnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
2.Dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie pomocy psychologicznej osobie zgłaszającej się lub osobie małoletniej, nad którą osoba zgłaszająca sprawuje opiekę prawną lub jest umocowana do podejmowania działań w jej interesie.
3.Wykonanie obowiązku prawnego, to jest udzielenie informacji na żądanie sądu lub innego organu umocowanego prawnie.

III. Zasady przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku istnienia podstawy prawnej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane przetwarzane będą do czasu:
1.W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań ograniczających tę zgodę.
2.W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, lub przez czas określony przepisami prawa odnoszącymi się do treści umowy (np. przechowywanie danych dotyczących stosunku pracy zgodnie z wymogami prawa pracy).

Po wskazanym czasie dane osobowe podlegają usunięciu z baz elektronicznych administratora lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

IV. Przekazywanie danych

Przetwarzanie danych osobowych poprzez ich przekazywanie przez administratora innym podmiotom nastąpi wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Przekazywanie danych bez zgody osoby, której one dotyczą nastąpi wyłącznie ściśle określonym podmiotom w zależności od celu ich przetwarzania takim jak instytucje państwowe uprawnione do ich żądania na podstawie przepisów prawa.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

1.Zgoda na przetwarzanie danych może być każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem działań, których dokonano przed wycofaniem tej zgody.
2.Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do:
a.dostępu do swoich danych osobowych,
b.sprostowania swoich danych osobowych,
c.usunięcia swoich danych osobowych,
d.ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
e.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f.przenoszenia swoich danych osobowych,
g.wniesienia skargi do organu nadzorczego.